Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Badakhshan 1 1 1 1
Balkh 2 3 1 3
Kandahar 1 1 1 1
Wilayat-e Ghor 1 1 1 35
Wilayat-e Kabul 1 13 1 35
Wilayat-e Laghman 1 1 1 1
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats