Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Al Muşrārah 1 1 1 315
Central District 158 1 1 805
Giv'on HaHadasha 1 1 1 1
Giv‘at Mordekhay 1 1 1 2
Haifa 97 1 1 912
Jerusalem 62 1 1 473
Judea and Samaria Area 3 1 1 8
Kfar NaOranim 1 1 1 3
Kiryat Netafim 1 1 1 2
Meqor H̱ayyim 1 1 1 7
Mevo Modi‘im 1 1 1 7
Na'ale 1 1 1 1
Neve Shalom 1 1 1 3
Nili 1 1 1 2
Northern District 305 1 1 3382
Qalya 1 1 1 8
Qiryat Moshe 1 1 1 1
Qomemiyyut 1 1 1 13
Sanhedriyya Murẖevet 1 1 1 1
Shilat 1 1 1 13
Southern District 148 1 1 1494
Tel Aviv District 106 1 1 2375
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats