Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Aichi-ken 25 55 80 584
Akita 13 25 7 48
Aomori-ken 14 59 11 108
Chiba-ken 39 285 96 1084
Ehime 19 61 12 188
Fukui 16 35 9 77
Fukuoka Prefecture 25 94 119 936
Fukushima-ken 17 42 12 145
Gifu 24 78 14 408
Gunma-ken 13 33 36 254
Hiroshima-ken 17 81 49 749
Hokkaido 98 175 196 2673
Hyogo 21 92 68 517
Ibaraki 23 59 4 156
Ishikawa-ken 14 55 15 496
Iwate 14 27 10 58
Kagawa-ken 13 59 29 436
Kagoshima-ken 26 60 39 409
Kanagawa 23 177 173 1120
Kochi Prefecture 18 40 26 186
Kumamoto 16 70 99 396
Kyoto Prefecture 19 64 48 1729
Mie-ken 21 72 26 208
Miyagi-ken 14 32 36 145
Miyazaki 17 55 19 196
Nagano-ken 32 144 84 1528
Nagasaki Prefecture 14 62 10 270
Nara-ken 16 71 33 323
Niigata-ken 21 71 20 433
Oita Prefecture 17 57 8 405
Okayama-ken 17 45 28 351
Okinawa 18 202 148 2854
Osaka-fu 35 141 293 3333
Saga-ken 12 33 10 120
Saitama-ken 34 90 36 264
Shiga 15 54 4 245
Shimane-ken 12 40 14 149
Shizuoka 25 162 76 957
Tochigi 14 44 18 358
Tokushima-ken 16 43 19 157
Tokyo Prefecture 55 636 15 6039
Tottori 9 25 30 96
Toyama-ken 12 59 6 149
Wakayama 14 57 46 535
Yamagata-ken 11 21 8 44
Yamaguchi 14 37 6 109
Yamanashi 15 64 56 770
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats