Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Ak-Orgo 1 1 1 1
Archa-Beshkik 1 1 1 1
Batken 4 2 1 5
Chuyskaya Oblast' 25 1 1 81
Gorod Bishkek 5 1 1 570
Issyk-Kul Region 52 1 1 460
Jalal-Abad oblast 16 1 1 25
Khazret-Ayub 1 1 1 1
Kyzyl-Asker 1 1 1 1
Naryn oblast 16 1 1 44
Osh City 3 1 1 15
Osh Oblasty 20 2 1 68
Oyalma 1 1 1 10
Tala 1 1 1 1
Talas 2 1 1 8
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats