Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Al Wakrah 4 1 1 39
Al-Shahaniya 1 1 1 1
Baladiyat ad Dawhah 43 1 1 628
Baladiyat al Khawr wa adh Dhakhirah 3 1 1 22
Baladiyat ar Rayyan 21 1 1 155
Baladiyat ash Shamal 6 1 1 12
Baladiyat az Za'ayin 9 1 1 176
Baladiyat Umm Salal 7 1 1 34
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats